Утворення Київської Русi

З часів появи слов’ян до утворення Київської Русi пройшло декiлька столiть. У цей перiод державнiсть схiдних слов’ян розвивалася шляхом утворення так званих племiнних союзiв. Це були об’єднання племен та родiв пiд проводом патрiархiв зi спiльними вiруваннями. Надалi цi утворення еволюцiонували в князiвства на чолі з вождями, а потiм – iз князями. Вiдомо близько 14 великих союзiв племен: древляни, поляни, сiверяни, тиверцi тощо. З часом найбiльш могутнiм став союз полян i дулiбiв. Проте перськi та арабськi iсторики видiляють декiлька ранньофеодальних слов’янських державних утворень.

Наприклад, Славія із центром у Новгороді, Куявія із центром у Києві. Також у їх творах описується Артанія із центром в Арті, проте версії того, яке ж реальне місто мали на увазі перси і араби, суттєво різняться: від Тмутаракані до Рязані і Чернігова.

Оберіть правильне, на ваш погляд, твердженняЧас утворення Київської Русі співпав з початком формування слов’янСпочатку сформувалися слов’яни, а потім, через декілька століть, утворилася Київська РусьСхідні слов’яни сформувалися у перше століття існування поліетнічного державного утворення під назвою Київська РусьКиївська Русь утворилася із прадавньої слов’янської держави Артанії

Last updated